CNPGovernment meetingsOpinia CNP, 23.01.2013

Opinia CNP, 23.01.2013

23.01.2013

Vă aducem la cunoştinţă opinia preşedintelui CNP, în baza consultărilor cu coordonatorii grupurilor de lucru ale CNP şi cu membrii CNP, în privinţa unor proiecte de legi şi acte normative de pe ordinea de zi (OZ) a Cabinetului de Miniştri din 23.01.2013.

În acest mesaj ne referim doar la chestiunile care, în opinia noastră, trebuie aduse la cunoştinţa Prim-ministrului pentru că au o importanţă majoră şi CNP are observaţii vizavi de conţinutul (prima parte) şi procedura de adoptare (a două parte) a obiectelor de reglementare.

Reiterăm opinia noastră ca toate avizele la iniţiativa legislativă a deputaţilor trebuie să parcurgă obligatoriu procedură de transparenţă decizională.

Cîte ceva despre codul de conduită a angajatului Centrului Naţional Anticorupţie!

Subiectul nr. 4 Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege  privind Codul de conduită a angajatului Centrului Naţional Anticorupţie, Dl. O.Efrim

În opinia noastră, Codul trebuie susţinut cu un tranşant aviz pozitiv al Cabinetului de Miniştri. Această reglementare face parte din obiectivele de realizare a Programului de Guvernare.

Proiectul Codului este un prim exemplu de un Cod de conduită al unei instituţii responsabile de ocrotire a normelor de drept. Proiectul Codului asimilează cele mai importante practici internaționale, în special Recomandarea Comitetului de Miniştri a Consiliului Europe 2000(10) privind codurile de conduită a agenţiilor publice.

Considerăm ca sunt necesare cîteva completări de principiu:

 1.  Introducerea în art. 5 a unei prevederi specifice prin care angajatul, în special în funcţie de conducere, fiind în orice calitate (martor, în proximitate) cu referire la o situaţie sau incident care trebuie raportat conform prezentului Cod, să fie obligat să denunţe imediat acest caz către conducerea Centrului şi subdiviziunea de securitate internă, şi după caz alte autorităţi competente. Totodată, în cazul conflictului de interese sau a incompatibilităţii, angajatul de orice rang va trebui să consulte şi să ia în considerare posibilitatea suspendării provizorii din funcția pe care o deţine pentru a nu prejudicia activitatea de constatare, de investigare a situaţiei sau a incidentului. 
 2.   Introducerea unei prescripţii clare de examinare a necesităţii demisiei sau de solicitare a opiniei calificate din partea Colegiului disciplinar privind necesitatea acesteia, în cazurile în care sunt constatate faptele de încălcare ale prezentului Cod care pot afecta substanţial interesele CNA sau compromite grav funcţia publică. 
 3.   Fortificarea obligativităţii şi respectării comportamentului nepolitic prin completarea art.9 cu un alineat nou care va stipula că angajatul este obligat să ia măsuri rezonabile pentru a evita utilizarea de către terţii a activităţii Centrului și rezultatelor acesteia în scopurile politice.
 4.  Introducerea unei serii de prevederi care vor reglementa instituirea, competenţele şi procedurile unui organ specializat, spre exemplu Colegiul disciplinar, posibil din cadrul Colegiului CNA, care va examina şi va interpreta aplicabilitatea Codului.
 5.  Introducerea unei alternative de raportare privind unele alegaţii sau suspiciuni, fie că şefului, fie că subdiviziunii de securitate internă, sau după caz Colegiului disciplinar. Modificare necesară în art. 12(3).

Universitatea de Stat se poate alege cu cămine renovate?

Subiectul 8  Cu privire la aprobarea obiectivelor, cerinţelor generale privind selectarea partenerului privat, precum şi a condiţiilor  parteneriatului public-privat pentru renovarea unor cămine ale Universităţii de Stat din Moldova, Dna M.Sandu

În opinia noastră, proiectul de hotărîre trebuie susţinut de Cabinetul de Miniştri. Această reglementare vine să implementeze un obiectiv din cadrul Programului de Guvernare.

Ca poziţia principială, în opinia noastră, Cabinetul de Miniştri trebuie să descurajeze participarea Ministerului Educaţiei sau altor ministere în calitate de partener în cadrul PPP. Rolul Ministerului constă în reglementarea aspectelor cadru ale unui parteneriat concret, coordonarea şi monitorizarea implementării unor aspecte ale PPP, şi nicidecum implementarea PPP. Această poziţie se fundamentează suplimentar pe politică de promovare a autonomiei financiare a Universităţilor (a se vedea Opinia CNP din 10.01.2013).

Totodată, în proiect există unele carențe:

 1.   Contradicţia între pnct.16 din Anexa, unde se propune soluția de baza sub forma de PPP contractul de administrarea fiduciară (contract management) și pnct. 18 în care se vorbește despre o realizare Proiectare-Reabilitare-Operare-Transfer. Din prevederile actuale rezultă că finanțarea investițiilor va fi efectuata de către partenerul Public, totodată, în alte prevederi se menționează ”transferarea gratuită”, din care ar reieși că investiția inițială nu se efectuează din mijloacele financiare ale partenerului public.
 2.    Forma de gestiune fiduciara presupune păstrarea dreptului de proprietate, si de asemenea asigurarea finanțării proiectului la partenerul public. ”Administratorul fiduciar este obligat să administreze în nume propriu proprietatea încredinţată, dar pe riscul şi pe contul fiduciantului” (CC alin(1) art. 1056.).
 3.  De asemenea, nu sunt stipulate cerințele privind regimul bunurilor noi apărute și rolul Guvernului ca reglementator în procesul de stabilire a tarifelor pentru chirie (pentru studenți).

 

În urma acestor constatări, propunem să aducem cîteva îmbunătăţiri concrete:

 1.      includerea cerinței privind menținerea dreptului de proprietate la partenerul public, cu posibilitatea de a fi date în gestiune economică sau concesiune;
 2.     includerea prevederii prin care statutul proprietății asupra bunurilor noi apărute ca rezultat a implementării proiectului, dreptul de proprietate asupra bunurilor noi să revină la partenerul Public, fără a stipula momentul când se va întâmpla acest lucru (la începutul sau la sfârșitul proiectului, aceste date se vor stabili in Studiul de Fezabilitate);
 3.   includerea obligației partenerului privat de a garanta şi finanța investițiile necesare;
 4.   precizarea în Secțiunea 3 din anexa, privind modalitatea de stabilire a tarifelor pentru studenți la chiria spațiilor din cămine, mai exact că tarifele pentru chiria spațiilor din cămine va fi stabilit de către (Guvern, sau Ministerul Educației, sau UTM) în baza unui regulament elaborat de Ministerul Educației și aprobat de Guvern (sau elaborat de UTM si aprobat de Ministerul Educației),
 5.    prescrierea destinației spațiilor noi construite sau modificarea destinației spațiilor existente se poate realiza după consultări de rigoare.


Opinia Integrată a CNP este ataşată mai jos! 


Download attachments: