CNPGovernment meetingsOpinia CNP, 19.11.2013

Opinia CNP, 19.11.2013

19.11.2013

Regretăm că 4 subiecte suplimentare au fost introduse pe ordinea de zi a ședinței Guvernului din 6.11.2013 la inițiativa miniștrilor în timpul ședinței. Aceste subiecte nu se regăsesc pe pagina web a Guvernului. Această constituie încălcare directă a p. 12 a Regulamentului Guvernului, care prevede expedierea materialelor şedinţei cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de dată preconizată a şedinţei.

Unul dintre aceste subiecte, și anume modificarea Hotărîrii Guvernului 597 din 13 august 2013 cu privire la efectuarea vânătorii în sezonul de vânătoare 2013-2014, prevede majorarea de mai bine de 2 ori a cotei de recoltare a mistreților. Grupul de lucru Mediu al CNP a dat aviz negativ proiectului (http://cnp.md/ro/grupuri-de-lucru/mediu/consultari/item/1813), deoarece numărul mistreţilor actualmente este de două ori mai mic decât prevede Concepţia de dezvoltare a gospodăriei cinegetice naţionale. Proiectul hotărîrii nu a fost plasat spre consultare publică pe site-ul Ministerului Mediului şi a fost expediat spre avizare în regim de urgenţă (termen – 3 zile) către părţile interesate, inclusiv CNP.


1.1. Subiectul Nr.4
Cu privire la aprobarea Strategiei de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova pînă în 2020

Adoptarea Strategiei de crecetare-dezvoltare 2020 trebuie corelată strîns cu prevederile Strategiei inovaţionale 2020 (Inovaţii pentru Competitivitate).
La capitolul impulsionării aspectului inovaţional prin contribuţia cercetării, propunem specificarea instrumentelor fiscale de politici şi instrumentelor de subvenţionare, anume:
1)    Priorităţile de subvenţionare (finanţare) pentru domeniile de cercetare vor fi corelate cu necesităţile de dezvoltare a industriilor
economiei Republicii Moldova, astfel îchît
2)    Minsiterele responsabile de dezvoltarea domeniilor ramurale vor participa direct la formularea priorităţilor de subvenţionare,
3)    Mecanismul de gestionare a subvenţiilor va fi formulat preponderent prin intermediul competiţiilor deschide direcţionată pentru Consorţii de instituţi de cercetare şi de actorii din domeniul aplicării rezultatelor de cercetare în industriilor economiei, folosirea contractelor cadru de 3-4 ani este recomandabilă,
4)    Folosirea instrumentelor de subvenţionare şi de facilităţi fiscale (recunoaşterea cheluieli în scopul contabil, deducerea fiscală) pentru perfecţionarea deprinderilor profesionale sau recalificarea acestora, aplicată direct actorilor din industriile economiei,
5)    Dezvoltarea schemelor de consultanţă a serviciilor de management şi de inovare beneficiară direct actorilor din industriile economiei, sinergizînd dintre diverşii actori relevanţi,
6)    Facilitarea condiţiilor de clusterizare prin exploatarea activităţilor complementare comerciale şi sociale, folosind dezvoltarea infrastructurii prin subvenţionare.


1.2 Subiectul Nr.16 Pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de hotărîre a Parlamentului privind aprobarea limitei numărului de unităţi de personal şi a schemei de încadrare a Consiliului Concurenţei

Considerăm necesară adoptarea organigramei şi efectivului limită conform propunerii justificate şi argumentate realizate de Consiliul Concurenţei. Avizul Guvernului nu conţine argumentare punctuală pentru reducerea numărului de angajaţi, în special nu se face referinţă exactă la coraportul dintre competenţele, atribuţiile Consiliului Concurenţei şi funcţiile de personal.

Conform Legii Concurenței, Consiliul Concurenţei este o autoritate publică autonomă, responsabilă faţă de Parlament (Art. 32(1)), și finanţarea  Consiliului Concurenţei va acoperi costul estimativ al tuturor activităţilor, astfel încît acesta să îşi exercite efectiv, eficient şi plenar activităţile (Art. 36(1)). Conform bunelor practici internaționale , principiul autonomiei și independenței instituționale prevede și autonomia financiară, adică, posibilitatea de a formula propriului buget cu justificare, precum și de a stabili limitele de personal necesare pentru îndeplinirea funcțiilor și atribuțiilor autorității autonome, astfel încît să fie minimizate presiunile politice asupra instituției prin micșorarea bugetului, limitelor de personal, sau neasigurarea mijloacelor necesare. Pentru a asigura utilizarea eficientă a resurselor de către instituții autonome, se instituie mecanisme de raportare, audit, evaluare funcțională, evaluare a performanțelor individuale și instituționale.

Nota informativă la proiectul de Hotărîre a Parlamentului menționează că pentru realizarea deplină a funcțiilor și atribuțiilor sale, precum și întru asigurarea implementării și respectării Legii concurenței, Legii cu privire la ajutorul de stat și Legii publicității, este nevoie de 135 persoane. Nu este argumentată recomandarea Guvernului de a reduce limita de personal pînă la 83 persoane – este o reducere seminificativă care ar putea limita capacitatea Consilului Concurenței de a face fața noilor atribuții și provocări.


Download attachments: