CNPGovernment meetingsOpinia CNP, 13.12.2013

Opinia CNP, 13.12.2013

13.12.2013

Regretăm faptul că 5 subiecte au fost comuncate suplimentar cu 5 minute înainte de ședință.

1.1. Subiectul 5 Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.102-XV din 13 martie 2003 privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă

Considerăm oportună inițiativa deputaților de a reglementa la nivel legislativ stagiile de practică oferite studenților și absolvenților instituțiilor de învățămînt superior, în special cele oferite de instituțiile publice, precum și prevederea că stagiile vor fi considerate ca experiență de muncă.

Stagiile de practică pe parcursul studiilor și după absolvire reprezintă o metodă răspîndită de dobîndire a experienței de muncă la nivel internațional, o punte de legătură între studiile teoretice și experiența practică, dar și o sursă de muncă calificată la un preț redus pentru întreprinderile private și instituțiile publice. Pentru a obține aceste avantaje din urma realizării stagiilor de practică, în cadrul companiilor și instituțiilor care oferă locuri de practică trebuie să existe un rol clar pentru stagianți, oferite serviciile de mentorat și obiective clare care urmează a fi realizate. La fel, trebuie luate măsuri pentru a asigura drepturile stagianților la locul de muncă.

Conform Art.1(1), Legea nr. 102/2003 reglementează măsurile privind realizarea strategiilor şi politicilor de menţinere a unui nivel înalt al ocupării şi adaptării forţei de muncă la cerinţele pieţei muncii, și nu se limitează doar la măsurile de ocupare sau susținere a șomerilor. Deoarece scopul proiectului este de a îmbunătăți corelarea între cererea pieței muncii și oferta educațională, el s-ar putea încadra în cadrul logic al Legii nr. 102/2003. Considerăm necesară completarea acestui sau altor acte legislative (care reglementează politicile de ocupare a forței de muncă pentru stagiile oferite după absolvire, și în domeniul învățămîntului superior pentru stagiile oferite pe parcursul studiilor) cu prevederi privind stagiile de practică, recunoașterea acestora, drepturile și obligațiile părților.

1.2. Subiectul 14 Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea  Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797-XIII din 2 aprilie 1996

O bună parte din modificările propuse aduc precizări şi îmbunătăţiri necesare cu privire la funcţionarea comisiilor permanente, funcţionării comisiilor de anchetă, aplicării sancţiunilor şi eficientizării activităţii plenului Parlamentului. Totodată, denunţăm o parte din prevederi care: 1) restricţionează drepturile opoziţiei, în special privind dreptul Președintelui Parlamentului și restricționarea timpilor de intervenție şi 2) ratează oportunității de a asigura cu adevărat drepturile opoziţiei în activitatea comisiilor şi plenului Parlamentului.

1.4. Subiectul 31 Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 11 din Codul funciar  nr.828-XII   din 25 decembrie 1991 (înlocuirea noțiunii “familiile nou-formate” cu “familiile tinere” în vederea eliberării de APL a terenurilor fără plată pentru construcția caselor de locuit).

Nu susținem această inițiativă legislativă. Recomandăm să fie definite clar categoriile de familii care beneficiază de această facilitate, inclusiv familiile tinere, precum și familiile (fără limită de vîrstă) care au înregistrat căsătoria în perioada ultimelor 3 ani (a doua condiție fiind lipsa în proprietatea soților a terenurilor în scopurile indicate sau a altor bunuri imobile).

1.5. Subiectul 35 Cu privire la abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 273 din 15 martie 2006 (desființarea Consiliului de observatori al procesului de reconstrucţie şi restaurare a Complexului monastic "Curchi")

Nu susținem această inițiativă. Deși Consiliul de observatori în formatul prevăzut de HG 273/2006 și-a epuizat activitatea, nu considerăm că a dispărut necesitatea de monitorizare a procesului de reconstrucție și restaurare a Complexului monastic ”Curchi”, luînd în considerare importanța arhiterctural-istorică a acestui complex, precum și utilizarea banilor publici și donațiilor în procesul de reconstrucție.

Astfel, propunem modificarea HG 273/2006:

  • Extinderea mandatului Consiliului de a monitoriza menținerea caracterului istoric al Complexului monastic ”Curchi” și eficiența utilizării resurselor publice și mijloacelor acumulate din donații,
  • Actualizarea componenței Consiliului, includerea reprezentanților din partea Inspecției Naționale în Construcții, Agentiei de Inspectare si Restaurare a Monumentelor, asociațiilor profesionale ai arhitectorilor și restoratorilor.

Download attachments: