CNPGovernment meetingsOpinia CNP, 15.01.2014

Opinia CNP, 15.01.2014

15.01.2014

Vă aducem la cunoştinţă opinia preşedintelui CNP, în baza consultărilor cu coordonatorii grupurilor de lucru ale CNP şi cu membrii CNP, în privinţa unor proiecte de legi şi acte normative de pe ordinea de zi (OZ) a Cabinetului de Miniştri din 15.01.2014.

1.1. Subiectul 2 Privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (1) actele Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) privind remedierea financiară, emiterea de prescripții, suspendarea sau retragerea licenței, aplicarea restricțiilor nu pot fi suspendate de către instanța de judecată, pînă la soluționarea definitivă a cauzei, 2) obligă reclamantul să probeze necesitatea suspendării actului)

Nu susținem proiectul de lege în redacția actuală. În general, modificările propuse reprezintă măsuri administrative cu discreția de intervenție a CNPF prea mare pentru reglementarea pieței financiare nebancare. Propunerile formulate sunt cu mare probabilitate, în baza jurisprudenței actuale, să fie considerate neconstituționale. Nota informativă nu identifică problema concretă care urmează a fi soluționată. Proiectul de lege nu conține evaluarea impactului de reglementare (RIA). Proiectul a fost publicat pe situl www.justice.gov.md în rubrica ”remise Guvernului”, fără de a fi consultat public.

Considerentele funcționării pieței nebancare:

Retragerea sau suspendarea licenței participanților profesioniști nu are efecte imediate sau pe termen scurt asupra intereselor deponenților sau participanților de pe piața serviciilor financiare nebancare. Astfel, efectul imediat al deciziei de către CNFP nu poate fi justificat din logica realității economice și financiare.

Aplicarea ordonanțelor CNPF în sensul aplicării restricțiilor în activitatea participanților la piața financiară nebancară, inclusiv suspendarea operațiunilor bancare la conturile curente ale acestora, este o măsura drastică de constrîngere a activității participanților, o ingerință în libertatea antreprenorială și o măsură excepțională, care necesită justificare și o procedură pe măsură cu garanțiile adecvate pentru a exercita controlul legalității acțiunilor de intervenție. Totodată, aplicarea restricțiilor la activitatea participanților sau suspendarea operațiunilor bancare la conturile curente nu va avea efect de scurtă durată asupra garantării dreptului de proprietate. În cazul aplicării ordonanței în sensul suspendării amplasării valorilor mobiliare și circulației lor la bursa de valori, clearing-ului și decontărilor la tranzacții, motivele pentru aplicarea acestor măsuri sunt formulate prea general, adică, în cazul încălcării legislației privind valorile mobiliare. CNPF are o discreție prea mare pentru a interveni administrativ.  

Pentru măsura de remediere financiară, totul depinde de o situație concretă, în care CNPF ar trebui să evalueze riscurile situației concrete și doar în unele cazuri, cînd impactul de scurtă durată este mare, să intervină administrativ. Astfel, mai întîi de toate, sunt necesare mai degrabă criteriile stricte de evaluare, decît acordarea puterilor administrative substanțiale în intervenția pe piața. 

Prin modificările propuse (art.23(4)), pentru a suspenda executarea hotărîrii CNPF, întreagă sarcina de probație este inversată integral și cade pe seama reclamantului, adică actorului pieței nebancare. Criteriile pentru cererea de suspendare sunt cumulative, inclusiv demonstrarea ca prejudiciul care poate fi cauzat reclamantului depășește interesul public urmărit prin emiterea hotărîrii. Anume acest aspect constituie o abordare inedită în jurisprudența. Criteriile cumulative, în practică, sunt fi imposibil de realizat de către actorii de pe piață. O abordare mai rezonabilă este împărțirea sarcinii de probație, prin care reclamantul aduce argumentele pentru a) și b), iar CNPF aduce argumentele în favoarea c).

1.2. Subiectul 3 Privind aprobarea proiectului de lege pentru completarea articolului 251 din Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002 (Stabilirea răspunderii penale a debitorului gajist pentru neasigurarea păstrării și menținerii integrității și valorii bunurilor depuse în ga)

Nu susținem proiectul de lege în redacția actuală. Proiectul nu este compatibil cu standardele internaționale și jurisprudența europeană (Nimeni nu va fi lipsit de libertate DOAR pe motiv că u poate îndeplini obligașiunea contractuală).

Recomandarea.

  1. Modificarea elementelor constituente ale infracțiunii, va avea 3 elemente: 1. Condiţia prealabilă:  constituirea gajului, 2. Elementul material: Deturnarea gajului prin înstrăinarea sau deteriorarea bunului, 3. Elementul moral: Intenţia de a dăuna, de a acţiona cu rea credinţă.
  2. Includerea responsabilității pentru deturnarea, deteriorarea, degradarea bunurilor gajate,
  3. Formularea unui articol nou în Codul penal.

1.3. Subiectul 7 Pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (controlu asupra activității autorităților publice locale și serviciilor disconcentrate din partea oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat)

Susținem de principiu proiectul de lege cu recomandările propuse. Este necesar de  asigurat independența în acordarea serviciilor sau prestațiilor de reprezentanțele desconcentrate teritoriale ale instituțiilor publice și autonomia autorităților publice locale.

Însă, nu pot fi reținute un șir de prevederi care tratează preferențial Cancelaria de stat în cadrul procedurilor judiciare de contencios, impun oficiului teritorial al Cancelariei de stat să conducă activitatea serviciilor desconcentrate, creează mecanisme și instrumente ale regimului de supraveghere ierarhică din partea Cancelariei de stat asupra activităților administrației publice locale, subminează capacitatea autorităților locale de a încheia contractele de muncă, conferă oficiului teritorial al Cancelariei de stat statutul de agent constatator al contravențiilor administrative.

Propunem modificări pentru a asigura transparență deplină privind organizarea, desfășurarea și rezultatele licitațiilor, concesionării, dării în arendă sau locațiune a bunurilor publice, privatizării sau transmiterii dreptului de proprietate de autoritățile publice locale, cu accesul tuturor părților interesate și nu doar a oficiului teritorial.

Propunem modificarea legii pentru asigurarea transparenței decizionale conform art.8 din Legea Nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, respectînd următoarele etape principale ale asigurării transparenţei procesului de elaborare și adoptare a tuturor deciziilor, inclusiv privind subiectele menționate mai sus:

  • Etapa de inițiere: anunțarea publicului referitor la iniţierea elaborării deciziei;
  • Etapa de elaborare: punerea la dispoziţia părţilor interesate a proiectului de decizie şi a materialelor aferente acestuia (cu cel puţin 15 zile lucrătoare pînă la finalizarea proiectului);
  • Etapa de elaborare: consultarea cetăţenilor, altor părţi interesate, și, după caz, organizarea dezbaterilor publice asupra proiectului deciziei;
  • Etapa de elaborare: examinarea opiniilor și recomandărilor parvenite în procesul de avizare și consultare a proiectului de decizie, publicarea versiunii redactate a proiectului și a tabelului de divergențe;
  • Etapa de aprobare: informarea părților interesate referitor la ziua adoptării deciziei și publicarea redacției finale a actului normativ sau legislativ.
Download attachments: