CNPDespre CNPOrganigramaGrupul de lucru Justiţie şi drepturile omuluiGrupul de lucru Justiţie şi drepturile omului

Grupul de lucru Justiţie şi drepturile omului

Coordonator: Vanu JEREGHI, Director Institutul pentru Drepturile Omului (IDOM)
Asistent: Ion SCHIDU

Grupurile de lucru se creează pe domenii tematice pentru perioada mandatului CNP. Biroul Permanent poate crea grupuri de lucru ad-hoc, la propunerea a cel puțin doi membri ai CNP, pentru promovarea inițiativelor ad-hoc, pentru perioada necesară inițiativei respective.

Repartizarea membrilor pe grupuri de lucru nu împiedică participarea unui membru CNP în mai multe grupuri și / sau participarea la inițiative susținute de membri din mai multe grupuri de lucru (inițiative ad-hoc).

Fiecare grup are un coordonator și un asistent. Coordonatorul este un membru al grupului de lucru respectiv, ales de membrii grupului de lucru cu majoritatea simplă a voturilor.

Funcţiile asistentului:
- Monitorizarea agendei /politicilor publice a autorităţilor publice centrale (documentele plasate pentru discuţii, planurile de implementare a politicilor, strategiilor etc.) pe domeniul respectiv,
- Menținerea legăturii cu coordonatorii procesului de consultare în procesul decizional din autoritățile publice relevante,
- Crearea şi menţinerea / actualizarea listei părţilor interesate pe domeniile relevante,
- Diseminarea informaţiei către părţile interesate,
- Menţinerea compartimentului din pagina web a CNP,
- Asigurarea comunicării între membrii grupului CNP şi părţile interesate,
- Asigurarea logistică a şedinţelor grupurilor de lucru (inclusiv întocmirea procesului-verbal și transmiterea acestuia către membrii grupului de lucru),
- Menținerea arhivei grupului de lucru, care include deciziile grupului de lucru, procesele-verbale ale ședințelor acestuia, documentele elaborate de grupul de lucru,
- Alte atribuții încredințate de grupul de lucru pentru asigurarea bunei funcționări a acestuia.

Lista membrilor Grupului