CNPProduseAvize și propuneriDrepturile omuluiRecomandări la pr. Legii privind activitatea Consiliului Nedescriminare și amendamentele la cadrului legal secundar

Recomandări la pr. Legii privind activitatea Consiliului Nedescriminare și amendamentele la cadrului legal secundar

04.12.2012

Centrul de Resursă pentru Drepturile Omulu), împreună cu reprezentanții Centrului de Resurse Juridice din Moldova, Amnesty International Moldova, Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova și ai altor ONG-uri și experți în domeniul drepturilor omului, au participat la examinarea proiectului de lege cu privire la activitatea Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii și proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative (cadrul legal secundar pentru impementarea Legii nr. 121/2012) şi înaintînd următoarele obiecţii şi propuneri:

Aplicabilitatea personelor fizice şi juridice

De menţionat de la începutul textului, pagina 1, aplicabilitatea prevederilor acestui regulament atît persoanelor fizice şi juridice, pentru a responsabiliza persoanele juridice în vederea respectării legislaţiei, cît şi avansării ei prin luarea unor măsuri pozitive şi amiabile.

Ulterior în text de instituit diferenţieri , mai ales procedurale contradictorii şi amiabile, gen negocieri, parteneriate în special cu persoanele juridice.

Lista de motive

Nu este necesar de inclus o listă nouă de motive de discriminare, în special deoarece aceasta amenință să intre în conflict sau să contravină altor liste stabilite în lege.   Regulamentul ar putea totuși preciza semnificația noțiunii “alte, motive similare”.

Concilierea puterii de anchetă, investigare cu alte proceduri în curs şi sau posterioare

Un capitol separat pentru ca în cazurile prevăzute fie în Regulament, fie în alte texte, precum coduri şi coduri procedurale, etc. să fie prevăzute interacţiunea diverselor proceduri spre definirea conturului regimului viitor. (suspendări d eproceduri sau proceduri paralele, greutatea procedurii Consiliului şi constatărilor sale pentru alte proceduri, posibilitatea pentru Consiliu sau petiţionar de a se constitui parte civilă şi a cere despăgubiri de daune materiale şi morale şi situaţia-soarta prezumţiei nevinovăţiei şi  a sarcinei probatorie pentru fiecare din proceduri..

La acest capitol la momentul dat e o lacună extrem de genantă. Aşadar, lipseşte sau e insuficientă corelaţia cu alte documente legislative,  ce acte  vine sa modifice si sa inlocuiasca, sa le abroge, ce articole anume, care e corelatia cu ele ? Dacă este o procedură contencioasă, atunci corelatia cu alte texte legislative si alte proceduri e imperativa încă la etapa elaborarii regulamentului, deoarece e vorba de preconstuirea unui regim juridic clar, destul de coerent şi explicit. 

Abilități de impunere a sancțiunilor

Cerințele legislației UE și regionale este că sancțiunile pentru discriminare trebuie să fie “proporționale, efective și descurajatoare”.   Există îngrijorări că, în forma în care este constituit în prezent, sistemul stabilit în conformitate cu Legea privind asigurarea egalității din mai 2012 poate fi ineficient în această privință, în special după eliminarea de către Parlament a competențelor de impunere a sancțiunilor de către Consiliu.   Sistemul, în forma în care este stabilit acum pare a fi potențial stângaci vis-à-vis sancționarea rapidă și eficientă a autorilor discriminării.  O posibilitate de abordare a aceste probleme în viitor ar fi de a:

(1) modifica Codul Contravențional pentru a numi în mod explicit Consiliul în calitate de organ împuternicit să impună sancțiuni contravenționale; și

(2) să modifice Codul Contravențional pentru a oferi o claritate mai mare privind actele contravenționale de discriminare – fie prin includerea unei dispoziții atotcuprinzătoare tip catch-all cu privire la  discriminarea contravențională, sau prin includerea unor dispoziții multiple de acest fel care să acopere toate domeniile relevante; și

(3) armoniza Codul Contravențional cu Legea privind asigurarea egalității, pentru a asigura posibilitatea persoanelor de a prezenta plângeri/reclamații pentru sancționarea contravențională cu până la un an după actul de discriminare, conform Legii privind asigurarea egalității; și

(4) deoarece unele acte vor necesita sancțiuni mai mari decât posibilitățile disponibile în Codul Contravențional, pentru a se conforma cu standardul de sancțiuni “proporționale, efective și descurajatoare”, nivelul sancțiunii contravenționale urmează a fi ridicat până la un așa nivel încât să fie “descurajatoare”, chiar și în cazul unui discriminator foarte mare (cum ar fi o companie mare),  ceea ce face imperativă introducerea în Codul Contravenţional a sancţinilor proporţionale numărului de angajaţi legal (şi chiar ilegal constataţi prin intermediul abilităţii de verificare pe teren)

În abordarea acestor probleme, legiuitorul urmează să asigure faptul că sarcina probei rămâne a fi partajată, în conformitate cu cerințele regimului internațional și european elaborând asupra conținutului interdicției privind discriminarea.

Sancţiunea sa mai includă: restabilirea în drepturi, a situaţiei precedente înainte de discriminare, repararea, înlăturarea situatiei discriminatorie atit în privinta victimei, cît şi a celorlalte persoane din grupurile şi situatiile similare, ultima se referă mai mult la puteri de injoncţiuni imediate si direct legate de cazul plîngerii.  (Ex. 1 face-control la discotecă să fie imediat stopat,  Ex. 2 blocajul unui acces sa fie imediat înlăturat)

Alte abilităţi decît abilităţile sancţionatorii

Considerăm că este imperativ să fie prezente şi să se regăsească într-un capitol separat, reunite cel puţin următoarele abilităţi: abilităţi de injoncţiuni, de verificare pe loc, pe teren,   abilităţi de recomandări, abilităţi de a întocmi rapoarte speciale.

Astfel aceste abilităţi sunt apriori amiabile, căci la etape ulterioare pot interveni şi de aceea este imperativ de a prevedea în Codul Contravenţional sancţiuni pentru nerespectarea acestor abilităţi şi ale procedurilor corespunzătoare lor, cu stipularea clară termenilor rezonabili de conformare acestor abilităţi.

 ex. Sancţiuni pentru neprezentarea informatiei cerute, procedura vizitelor pe teren, de ex. în întreprinderi, procedura negocierilor anumitor chestii, mai ales cu întreprinderele, sindicatele, asociatiile etc.

Căci, dacă abilitatea de a sancţiona este limitată, atunci cu atît mai mult e necesar de a pune accentul pe aceste proceduri pentru a îndeplini eficient cel puţin  funcţia sa primară de a se informa şi a informa la rîndul său autorităţile publice, instituţiile şi societatea civilă, adică funcţia de colectare a informaţiei pe lîngă agenţii publici şi privaţi.

Ori, în absenţa unor astfel de proceduri coercitive pentru a obliga, de exemplu întreprinderile să comunice datele cerute, de ex, numărul persoanelor cu handicapuri anumite angajte din 2000 incoace şi într-un anumit termen rezonabil clar stipulate în solitarea de informaţie,  atunci datele solicitatea au puţine şanse de a fi prezentate, căci problema accesului la informaţie persist încă în RM.

Ar fi binevenită de stipulat şi abilitatea de negocieri amiabile cu întreprinderile, care e parţial acoperită de abilitatea de a efectua recomandări. Aceste negocieri ar putea fi similare unor abilităţi ale sindicatelor, abilitatea de a putea duce negocieri colective cu întreprinderile şi instituţiile publice în cadrul unei concertări majore. 

 • Abilităţi de injoncțiuni

Se referă la măsuri complexe, care necesită o durată mai  lungă de timp, o planificare a acţiunior, cît şi o concertare destul de importantă a unor resurse umane şi materiale.

Ex. 1 Amenajarea trotuarelor unui oraş, a locurilor de parcare pentru persoanele cu mobilitate redusă în decursul unui termen rezonabil stipulat în injoncţiune

 Ex. 2 Amenajarea facilitării accesului la unele clădiri, în interiorul lor, adaptarea locului de muncă în decursul unui termen rezonabil stipulat în injoncţiune

Ex. 3 Injoncţiunea de a prezenta date în privinţa unor categorii de persoane, unor subiecte în decursul unui termen rezonabil stipulat în injoncţiune

Noi am sugera ca în conformitate cu proiectul Articolului 19 a Regulamentului, în penultimul rând, noi am sugera înlocuirea cuvântului “recomanda” cu “obliga” sau “solicita”, astfel încât Consiliul să fie împuternicit să prescrie măsuri pentru a aborda aspectele de discriminare în organele publice sau private. Idem pentru restul prevederilor prezente şi viitoare.

 • Abilităţi de verificare pe teren

Cu respectarea unei proceduri de obţinere pe lîngă Judecătorul curţii de apel  a domiciliului pîrîtului, persoanei interesate sau concernate a unei ordonanţe de verificare pe teren.  Judecătorul după examinarea solicitării notifică Consiliul de existenţa acestei posibilăti descrise într-o ordonanţă. Decizia de refuz al verificării pe teren trebuie să fie motivată şi notificată.

Abilitarea de verificare poate fi retrasă de către Judecător în cazul depistării unor grave încălcări.

În cadrul verificării pe teren Consiliul constată contravenţia în sensul art. 440-451 al Codului Contravenţional.

 • Abilităţi de recomandări

Ex. Se recomandă cointeresarea fetelor de matematică, fizică şi informatică pentru a spori numărul ingenerilor femei, această recomandare se poate efectua la adresa cîtorva persoane.

Definiţia şi descrierea

 • Abilităţi de a întocmi un raport special

Definiţia şi descrierea, raportul special se întocmeşte în privinţa unor situaţii specifice, mai degrab în privinţa unei singure persoane fizice sau juridice care e pîrîtă, interesată sau concernată-vizată expres de raport.

Procedura comunicării recomandărilor, injoncţiunilor şi raportului special

Atît în urma sesizărilor cît şi verificărilor pe teren şi în baza datelor fiabile oficiale deja existente şi disponibile, Consiliul  emite recomandări, injoncţiuni şi rapoarte speciale pe care le comunică persoanelor fizice şi juridice concernate-vizate timp de 2 săptămîni de la emiterea lor prin scrisoare cu aviz recomendat.  Scrisorile date conţin termenul la care sunt ţinute persoanele enumerate mai sus pentru a se conforma şi justifica recomandărilor şi injoncţiunilor emise  de Consiliu. Ele pot fi făcute publice deja din momentul emiterii lor fără ca procedura de comunicare să fi avut loc.

În cazul raportului special, un termen de nu mai inferior de o lună este prevăzut de la comunicarea existenţei şi conţiutului acestui raport pe calea descrisă mai sus, pînă a-l face public, pentru ca persoana fizică sau juridică pîrîtă, interesată  sau concernată  să poată formula observaţiile sale rerefitor la conţinutul raportului special în decursul a cel puţin unei luni calendaristice. În ambele cazuri raporturile speciale sunt făcute publice peste o lună de la comunicarea-notificarea existenţei sale.

Un titlu, capitol separat să fie cu denumirea: recomandări, injoncţiuni, rapoarte speciale

Cod civil şi Penal, Procedură civilă şi penală de modificat corespunzător viitoarelor prevederi ale proiectului.

Prevederi despre mediere şi tranzacţie, dacă posibile sau nu, în ce condiţii în cazurile de discriminare

Sarcina probei

Se propune modificarea Codului Contravențional pentru a garanta continuitatea procedurală a transferării sau partajării sarcinii probei în cazuri de discriminare.

Procedurile de selectare

Nu este inclusă nici o dispoziție privind selectarea Membrilor Consiliului.   Procedurile independente de selectare sunt critice pentru o funcționare eficientă a sistemului moldovenesc anti-discriminare.  Noi sugerăm:

 • Criterii transparente – care includ competență și experiență în ceea ce ține de Legislația internațională privind drepturile omului și în special legislația anti-discriminare – urmează să fie stabilite foarte clar în Regulament;
 • Regulamentul la fel urmează să specifice criteriile generale aplicate față de membrii Consiliului. În acest sens, legiuitorii din Moldova pot încerca să modeleze criteriile în baza celor utilizate pentru procedurile special ale Consiliului Națiunilor Unite privind drepturile omului, și anume:

(a) expertiză; 
(b) experiență în domeniul relevant; 
(c) independență; 
(d) imparțialitate; 
(e) integritate personală; 
și
(f) obiectivitate.[1]

 • Criteriile urmează să stabilească la fel și faptul că persoanele care au comis fapte documentate și/sau declarații în conflict cu acest domeniu al legii urmează a fi descalificate, și nu sunt luate în considerație;
 • Criteriile de selectare urmează să fie cuantificate și făcute publice conform modelului tabelelor anexate;

Procedura de alegere a membrilor Consiliului urmează a fi stabilite în mod clar în Regulament.  Procesul de selectare ar fi sub auspiciile unui Comitet ad hoc creat de către Comisia Parlamentară drepturile omului și relații interetnice și Comisia juridică, numiri și imunități, și va implica mai mult membri competenți și relevanți ai societății civile active în domeniul drepturilor omului.  Adițional:

 • CV-urile tuturor candidaților urmează a fi plasate în mod public pe website-ul Parlamentului timp de cel puțin două săptămâni până la audițiile publice privind eligibilitatea acestora pentru poziții;
 • Preferința urmează a fi acordată persoanelor care au trei recomandări scrise din partea  ONG-urilor active în domeniul drepturilor omului timp de cel puțin trei ani;
 • Urmează a fi desfășurate audiții publice pentru a auzi opiniile candidaților ajunși în lista scurtă.

Atribuțiile Președintelui Consiliului

În conformitate cu punctul 7(e), regulamentul aparatului administrativ urmează a fi adoptat de către Consiliu, fie prin consens sau prin majoritate simplă.   Similar, numirea în funcție a funcționarilor publici ai aparatului administrativ după cum sunt stabilite în proiectul Articolul 7(f) urmează să fie făcut de Consiliu în întregime și nu doar de Președinte.

Se recomandă includerea unor dispoziții privind înlocuirea temporară a Președintelui, în caz de călătorie a acesteia, absență din oficiu, sau concediere.

Poziția de Șef al Aparatului Administrativ

Regulamentul ar putea fi modificat pentru a stabili poziția de manager al aparatului administrativ, cu atribuții potențiale de a angaja membrii aparatului administrativ în poziții mai puți seniore.[1] Vezi http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/nominations.htm şi tabele similare propuse de societatea civilă selecţiei judecătorilor la CEDO