CNPŞedinţe de GuvernOpinia CNP, 03.07.2013

Opinia CNP, 03.07.2013

03.07.2013

Vă aducem la cunoştinţă opinia preşedintelui CNP, în baza consultărilor cu coordonatorii grupurilor de lucru ale CNP şi cu membrii CNP, în privinţa unor proiecte de legi şi acte normative de pe ordinea de zi (OZ) a Cabinetului de Miniştri din 03.07.2013. 

1.1. Subiectul nr 4 Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1387 din 10 decembrie 2007 (Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală)

CNP susține promovarea modificărilor și completărilor propuse, însă, deoarece o Hotărâre de Guvern nu poate fi modificată din nou mai devreme de şase luni de la ultima modificare, atragem atenția Guvernului asupra unui alt set de completări la HG nr. 1387 din 10 decembrie 2007, necesare pentru realizarea prevederilor Legii nr.60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dezabilități. Considerăm că, întru respectarea termenilor legali, aceste modificări trebuie să fie aprobate în același pachet.

1.2. Subiectul nr 5 Cu privire la parteneriatul public-privat pentru serviciul de dializă

CNP are câteva întrebări la autorii proiectului.

 • De ce nu a fost respectat termenul de consultări publice a proiectului de decizie?
 • De ce studiul de fezabilitate, despre care se menționează că a fost aprobat de Agenția Proprietății Publice la 01.04.2013, nu este inclus în pachetul de documente pentru consultare?
 • De ce din materialele pentru consultare lipsește răspunsul la întrebarea cheie, dacă costul serviciilor oferite prin acest mecanism nu va depăși costurile oferite de instituțiile medico-sanitare publice în prezent, și dovezi că costurile nu se vor majora? Reamintim că neclaritatea condițiilor din proiectele de PPP specificate in hotărârea de guvern poate duce la majorarea costurilor serviciilor, apariția elementelor coruptibile, etc.
 • De ce nu au fost luate în considerare propunerile și îngrijorările legitime ale autorităților administrației publice centrale care țin, in special, de aspectul economic si financiar al proiectului de PPP, și care se regăsesc în tabelul de divergențe?
 • În Nota informativă a Cancelariei de Stat se menționează că proiectul se prezintă pentru examinare in ședința de Guvern la insistența Ministerului Sănătății, si că documentul nu are analiza si argumentele care ar demonstra în ce măsură acesta se conformă cu Hotărîrea Parlamentului nr.27 din 1 martie 2013, care a declarat ilegala, inclusiv, instituirea managementului administrativ in instituțiile medico-sanitare publice. De ce proiectul este examinat în ședința Guvernului în grabă?
 • Ce presupune "formarea unui management administrativ comun" a serviciului de dializa, prevăzută la alin.3) din punctul 3? Se va forma managementul administrativ comun al serviciului de dializa din întreagă țară sub auspiciul Spitalului Clinic Republican? Sau se va forma, din toate subdiviziunile de dializă din spitalele republicane, municipale si raionale, o instituție medico-sanitară nouă (Serviciul național de dializa), care va fi propusă pentru PPP? În cazul din urmă, mecanismul PPP nu mai este adecvat, deoarece proiectele de PPP pot fi implementate doar pentru unele servicii prestate de instituțiile publice.

În urma celor expuse, considerăm că proiectul trebuie să fie restituit autorului pentru consultări suplimentare, și toate informațiile și argumentele relevante trebuie făcute publice.

1.3. Subiectul nr 8 Cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al poliţistului

CNP a expediat anterior în adresa MAI recomandări la proiectul HG cu privire la Statutul disciplinar al polițistului, care nu se regăsesc în tabelul de divergențe. Textul integral este anexat.

Propunerile elaborate au drept scop ajustarea prevederilor Statutului disciplinar al poliţistului la recomandările organizațiilor internaționale și tratatele relevante la care R. Moldova este parte, precum Convenția europeană pentru prevenirea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante, Codul de conduită al persoanelor responsabile de menținerea ordinii de drept și Codul European de Etică al Poliției.

Astfel, recomandările și-au propus să dezvăluie componenta respectarea și protecția demnității umane, apărarea drepturilor omului ale tuturor persoanelor de către polițiști în cadrul activității desfășurate.

A fost propusă extinderea principiilor ce reglementează disciplina de serviciu a polițiștilor prin recomandarea aplicării la toate nivelele a măsurilor eficiente pentru prevenirea și lupta împotriva corupției; continuarea formării generale inițiale, cu perioade regulate de formare continuă și de formare specializată, după caz; introducerea unor mecanisme, bazate pe comunicare și comprehensiune mutuală între populație și poliție, menite să determine responsabilitatea poliției; introducerea/eficientizarea sistemului de evaluare periodică a calităților profesionale a polițiștilor.

Totodată, au fost propuse completări în ceea ce ține procedura de desfășurare a anchetei de serviciu în privința abaterilor disciplinare ca suspendarea din funcție, pe perioada anchetei de serviciu, a polițiștilor care sunt suspectați de comiterea abaterilor disciplinare grave, dacă se constată că acesta poate influenţa desfăşurarea anchetei; obligația sesizării superiorilor despre acțiunile nelegitime ale șefilor și polițiștilor, cu asigurarea anonimatului, iar în cazul sesizărilor privind acțiunile șefilor de competența cărora ține examinarea acestora, expedierea sesizării direct ministrului afacerilor interne sau organului de procuratură competent.

Pe de altă parte, considerăm ca sunt necesare cîteva completări de principiu întru aducerea codului în concordanță cu bunele practici internaționale, în special, Recomandarea Comitetului de Miniştri a Consiliului Europe 2000(10) privind codurile de conduită a agenţiilor publice.

 1. Introducerea unei prevederi specifice prin care angajatul, în special în funcţie de conducere, fiind în orice calitate (martor, în proximitate) cu referire la o situaţie sau incident care trebuie raportat conform prezentului Cod, să fie obligat să denunţe imediat acest caz către conducerea Centrului şi subdiviziunea de securitate internă, şi după caz alte autorităţi competente. Totodată, în cazul conflictului de interese sau a incompatibilităţii, angajatul de orice rang va trebui să consulte şi să ia în considerare posibilitatea suspendării provizorii din funcția pe care o deţine pentru a nu prejudicia activitatea de constatare, de investigare a situaţiei sau a incidentului. 
 2. Introducerea unei prescripţii clare de examinare a necesităţii demisiei sau de solicitare a opiniei calificate din partea Colegiului disciplinar privind necesitatea acesteia, în cazurile în care sunt constatate faptele de încălcare ale prezentului Cod care pot afecta substanţial interesele Poliției sau compromite grav funcţia publică. 
 3. Fortificarea obligativităţii şi respectării comportamentului nepolitic prin completarea cu un alineat nou care va stipula că angajatul este obligat să ia măsuri rezonabile pentru a evita utilizarea de către terţii a activităţii Poliției și rezultatelor acesteia în scopurile politice.
 4. Introducerea unei serii de prevederi care vor reglementa instituirea, competenţele şi procedurile unui organ specializat, spre exemplu Colegiul disciplinar, care va examina şi va interpreta aplicabilitatea Codului.
 5. Introducerea unei alternative de raportare privind unele alegaţii sau suspiciuni, fie că şefului, fie că subdiviziunii de securitate internă, sau după caz Colegiului disciplinar.
 

Opinia Integrată a CNP este ataşată mai jos! 


Documente anexe

Prezentare Video