CNPŞedinţe de GuvernOpinia CNP, 12.02.2014

Opinia CNP, 12.02.2014

12.02.2014

Regretăm faptul că pe agenda ședinței Guvernului din 5 februarie au fost incluse 11 subiecte suplimentare (18-28), subiectele expediate cu mai puțin de căteva ore de la ședința Cabinetului de Miniștri.

Printre acestea au fost: 1) Programul de reformare a serviciilor publice pentru anii 2014-2016, 2) Planul naţional de extindere a suprafeţelor cu vegetaţie forestieră pentru anii 2014-2018, 3) Regulamentul cu privire la procedura de acreditare a prestatorilor de servicii sociale, iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională de Dezvoltare şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, precum și 4) ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi OTAN cu privire la participarea Republicii Moldova în operaţiunea Forţei Multinaţionale din Kosovo. Majoritatea subiectelor suplimentare nu au trecut procedura de consultare publică la etapa de elaborare.

De asemenea, pe agenda ședinței Guvernului din 12 februarie în ziua ședinței au fost introduse suplimentar 5 subiecte (16-20), printre care: 1) Planul de acțiuni al Guvernului pe anul 2014, 2) Regulamentul privind modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenționare agricol,
3) Regulamentul Unității consolidate pentru implementarea si monitorizarea Programului de restructurare a sectorului vitivinicol, 4) Avizul la inițiativa unor deputați de modificare a legislației in domeniul farmaceutic. Unele subiecte suplimentare nu au trecut procedura de consultare publică la etapa de elaborare.


SUBIECTELE PRINCIPALE:

1.1. Subiectul 12. Cu privire la modificarea Regulamentului privind achiziţiile publice de lucrări (excluderea obligației autorității contractante de a include în grupul de lucru reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor, direcţiilor finanţe şi ai Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale).

Modificarea este justificată, deoarece atribuțiile autorităților publice centrale se referă la elaborarea politicilor în domeniu, și nu la participare în luarea deciziilor pe cazuri concrete de achiziții publice. Însă, excluderea controlului ex-ante asupra procedurilor de achiziții publice trebuie însoțită de o transparență mai mare a întregului proces, pentru a reduce iregularități și oportunități de corupție.

Credem că sunt relevante cîteva întrebări pentru Ministerul autor:

  • Intenţionează Ministerul Finanţelor să modifice Legea nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice aşa încît lista ofertanţilor (inclusiv preţul oferit), lista cîştigătorilor (inclusiv preţul contractat) în forma uşor accesibilă pe paginile electronice a instituţiilor care gestionează achiziţiile?
  • Intenţionează Ministerul Finanţelor să modifice Legea nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice aşa încît instituţiile publice să fie obligate să se conformeze la aceleaşi cerinţe de transparenţă indiferent de valoarea achiziţiei publice?

Considerăm că este necesar de introdus în Regulament un punct obligatoriu care specifică:

  1. Structura Studiului de fezabilitate pentru lucrările achiziționate in licitațiile publice,
  2. Structura devizelor de cheltuieli la faza de Studiu de fezabilitate pentru obiectele construite.

Recomandăm introducerea practicii obligatorii de utilizare a platformelor electronice pentru reflectarea întregului proces de licitaţii publice. Solicităm excluderea cerinţei de înregistrare, certificare şi logare specială în platforma electronică a licitaţiilor publice pentru a vizualiza întreagă informaţia de bază privind licitaţiile publice. Recomandăm evitarea practicii de percepere a taxei de accesare a informaţiei privind licitaţiile publice.

1.2. Subiectul 14. Cu privire la crearea sistemului informaţional automatizat „Registrul obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară"

Reiterăm Opinia CNP din 06.11.2013, 26.12.2013 și Avizul CNP din 14.11.2013 pe marginea acestui proiect.

Proiectul vizat a fost formulat în scopul creării Registrului obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară (ROITE), a unui sistem informațional care poate îndeplini funcțiile strategice pentru gestionarea infrastructurii, dezvoltarea economică, activitatea investițională și proiectele internaționale. Acest obiectiv este unul necesar și poate, dacă este implementat adecvat, avea efect de impulsionare a capacităților financiare ale mediului antreprenorial, stabilizare a regimului drepturilor de proprietate, instituire a unui regim mai previzibil de intervenții publice in infrastructură.

Totodată, în urma unei analize detaliate, am venit cu un șir de comentarii și recomandări întru îmbunătățirea procesului de modificare a legislației și elaborare a unor acte normative necesare pentru crearea sistemului informațional ROITE.

Opinia integrală o puteți accesa mai jos.

Documente anexe