CNPŞedinţe de GuvernOpinia CNP, 25.06.2014

Opinia CNP, 25.06.2014

25.06.2014

1.1 Privind nr. 5 Privind modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 933 din 31 decembrie 2009 (Planul național de asigurare a egalității de gen pe anii 2010-15)

Susținem modificările propuse la Programul național de asigurare a egalității de gen pe anii 2010-2015, totodată formulăm cîteva propuneri privind necesitatea promovării reprezentativității femeii în viația publică (Opinia formulată de CNP pentru ședința Cabinetului de Miniştri din 20.07.2013):

La secțiunea    “3. Participarea femeilor la procesul decizional (anexa nr.3)” introducerea

Participarea femeilor la procesul decizional propunem completarea cu pnct 3.1.4 Modificarea legislației (Codului Electoral şi Legii cu privire la partidele politice) în vederea introducerii cotelor de gen. Rezervarea cel puţin 30% din poziții pe listele electorale ale partidelor pentru femei, în cadrul alegerilor parlamentare şi locale desfășurate în baza sistemului proporţional, conform formulei: 1 femeie prezentă în lista primilor 3 candidaţi, 2 femei în lista primilor 6 candidaţi, 3 femei în lista primelor 9 candidaţi şi astfel conform formulei în continuare.

Aceste propuneri vor contribui la îmbunătăţirea participării şi rolului femeii în activitatea politică, bazate pe practicile pozitive internaţionale. Politica propusă conţine măsuri afirmative pozitive prin stabilirea cotei de gen pentru listele electorale ale partidelor politice în cadrul alegerilor locale şi parlamentare desfășurate în baza sistemului proporţional.

Totodată, se propune un stimulent financiar partidelor care au promovat candidaturile femeilor. Stimulentele financiare pentru partidele care promovează femeile în funcţiile elective au un efect reciproc de dezavantajare financiară pentru partidele care nu promovează femei în funcţiile elective.

1.2 Privind nr. 10 Cu privire la delegarea funcţiilor de administrare a proprietăţii de stat autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate 

In Opinia noastră problema enunțată în Nota informativă nu-și găsește soluția completă și adecvată pentru eliminarea carențelor în procesul de înstrainare a activelor statutului sau transferului unor active publice în sectorul privat.

Pentru realizarea adecvată și transparentă a funcției de deetatizare a proprietății publice este necesară îndeplinirea SUPLIMENTAR a 2 cerințe de procedură și transparență în procesul de gestionare procesului de deetatizare care se bazează pe practicile pozitive internaționale și prevederile exprese ale legii cu privire la transparența decizională. Acestea cerințe au fost aduse la cunotința Cabinetului de Miniștri și opiniei publice în repetate rînduri: Opinia CNP din 11.09.2013 (subiectul nr. 3), Opinia CNP din 16.10.2013 (subiectul nr. 7), Opinia CNP din 13.11.2013 (subiectul nr. 19) și Opinia CNP din 02.04.2014 (subiectul nr. 2). Justificarea și argumentarea detaliată se conține în Studiu CNP: Rezolvarea carențelor transparenței decizionale - Guvernul Republicii Moldova (din 14.01.2014).

Cerința nr. 1 constă în respectarea a 5 etape necesare în procesul de achiziții publice cu explicații date mai jos. Cerința nr. 2 constă în folosirea unei platforme sau modalități de reflectare electronică a procesului de aciziții publice similar cu platforma eletronică de aciziții publice conforme standardelor internaționale – explicațiile sunt mai jos.

Explicații cerința nr. 1. Interpretarea inclusivă a legii cu privire la transparenţa decizională ar presupune aplicarea tuturor cerințelor și obligațiunilor pozitive pentru decizii individuale de orice gen:

 1. publicarea anunțului de intenție și a invitației de participare la privatizare (a) enunțarea criteriilor de selectare, b) cerințele pentru actele depuse, c) graficul de realizare a competiție)
 2. publicarea listei aplicanţilor şi a unor informații (sumare) privind ofertele depuse de fiecare aplicant,
 3. publicarea deciziei privind aplicanții selectați pentru participare la competiția de privatizare cu argumentare pentru fiecare caz în parte în cazul de respingere unor aplicanți,
 4. publicarea deciziei finale privind selectarea cîștigatorului şi a contractului cu clauzele de implementare,
 5. publicarea rapoartelor periodice şi deciziilor relevante privind încheierea procedurii de privatizare și postprivatizare.

Standardele internaţionale relevante stipulează realizarea procedurii de vînzare în baza principiilor transparenţei, egalităţii şi echităţii procesului competitiv, inclusiv:

 1. Anunţarea licitaţiei publice deschise cu enunţarea criteriilor de evaluare a propunerilor de privatizare şi cu consultarea prealabilă a părţilor interesate (consultarea necesităţii şi a prevederilor Contractului) prin plasarea informaţiei pe fiecare obiect al privatizării. Termenul desfăşurării procedurii va fi suficient,
 2. Plasarea publică a listei aplicanţilor şi celor selectaţi pentru participare în procesul de privatizare, inclusiv a explicaţiilor privind decizia de a nu admite unii aplicanți, dacă aceştia există, la procesul de privatizare.
 3. Formularea deciziei finale şi publicarea Contractului final semnat,
 4. Publicarea rapoartelor postprivatizare şi informaţiilor despre întreagă procedura pe pagina electronică a autorităţii responsabile de acest proces.

Explicații cerința nr. 2. Considerăm  strict necesară folosirea platformei electronice în procesul de achiziţii publice ca fiind un proces similar procedurii de transfer a unor bunuri și valori publice către sectorul privat prin reflectarea tuturor (în modul obligatoriu) licitaţiilor publice în formatul accesibil. Pentru referinţă şi comparaţie pot fi aduse  platformelor electronice din Europa şi America de nord:

Analiza platformei electronice gestionate de Agenţia respectivă http://www.app.gov.md/ nu conferă informații individualizate pentru fiecare obiect supus procedurii de privatizare. Folosirea obligatorie a platformei electronice pentru desfăşurarea procedurilor de privatizare şi accesul la informaţiile aferente generice despre întregul proces al licitaţiilor are un efect puternic preventiv asupra combaterii corupţiei în procesul de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor publice, reduce efectele asimetriilor informaţionale şi facilitează încrederea cetăţenilor în actul Guvernării şi administrării treburilor publice.

1.3 Privind nr. 17 Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.399 din 12 iunie 2012 (Regulamentul comisiei Naționale de decernare a premiiilor)

Susținem modificările propuse în proiectul de Hotărîre de Guvern cu cîteva propuneri suplimentare la redacția actuală a Regulamentului formulăm următoarele propuneri (propunerile expuse verbal la una din ședințele Comisiei de către reprezentanții societății civile):

 1. Întroducerea secțiunii suplimentare V-1. Transparența în procesul de decernare a premiilor naționale. Pnct 22. Cancelaria de stat va menține o pagina electronică care conține toate informațiile relevante procesului de decernare a premiilor naționale. 23. Pagina electronică dedicată va conține informații privind: 1) Regulamentul decernării premiilor naționale și Metodologia de selectare a candidaților. 2) Personalitățile publice nominalizate pentru premiul național și deținătorii premiilor naționale de la fondarea acesteia cu indicarea domeniului și rezultatelor principale ale cîștigatorilor și instituțiile și persoanele care a realizat nominalizarea respectivă. 3)  În perioada de desfășurarea procesului de nominalizare și selectare se vor publica persoanele nominalizate inclusiv cine nominalizează și informația relevantă rezultatelor obținute care justifică nominalizarea. 4) Persoanele admise și motivarea pentru selectarea acestora inlcusiv rezultatele finale.
 2. Introducerea pnct 14-1 în secțiunea IV. Unul din criteriile de selctare a persoanelor nominalizate și selectate pentru premiul național este criteriul de reprezentativitatea gender pe fiecare categorie nominalizată și cîștigătoare.

1.4 Privind nr. 28 Cu privire la aprobarea Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană în perioada 2014-2016

Considerăm necesară amînarea examinării proiectului Hotăririi de Guvern pe motiv că proiectul documentului a fost supus dezbaterilor publice începînd cu perioada 28 mai 2014, perioda fiind insuficientă pentru a analiza și a contribuie în mod consistent și comprehensiv asupra conținutului documentului. Circularea proiectului Planului de Acțiuni 2014-16 a fost realizata parțial pe capitole, unele capitole au fost expediate în public în luna iunie 2014.

Acordul de asociere cu UE este un document care conține peste 200 de pagini de angajamente pe 6 capitole majore. Proiectul Hotărîrii de Guvern deocamdată nu este publicat în întregime către ședința de Guvern.

1.5 Privind nr. 33 (versiunea inițială) modificări legislative pentru combaterea corupției, conflictelor de interese, prevenirii riscurilor de corupție

Considerăm necesară adoptarea modificărilor legislative inițial introduse pe agenda Cabinetului de Miniștri șa pnct 33. Exprimăm nedumirirea pentru excluderea în redacția finala a agendei a modificărilor necesare de combatere și prevbenire a corupției, anume (selectiv):

 1. Specificarea în Codul Penal a noțiunii de prejudiciere a interesului public (art.126(2)),
 2. Specificarea în Codul Penal a noțiunii de Conflictul de interese (art.329-1),
 3. Facilitarea procedurii de realizare a testării integrității în sectorul public pentru promovarea integrității și încrederii în secotrul public,
 4. Precizarea prin acoperirea exhaustivă a fenomenului corupției în legea cu privire la prevenirea și combaterea corupției,
 5. Fortificarea obligativității funcției de evaluare a riscurilor de corupție în activitatea de elaboarre a politicilor, actelor normative și adoptării deciziilor de auritățile publice.
 6. Specificarea și introducerea expresă a responsabilității pentru dverse forme de nerespectare a regimului de declarare a veniturilor, conflictelor de interese, inclusiv pentru neconformări procedurale sau materiale, nerespectarea obligațiunilor pentru declararea influențelor necorespunzătoare, tainuirea actelor de corupție, onstrucționarea acestora.
 7. Inroducerea răspunederii contravenționale pentru acte de favoritism, conflictul de interese și nedeclararea acestuia, încălcarea regimului de incompatibilitate, etc.

Considerăm că acestea modificări legislative, în redacția propusă inițial, pentru examinare în ședința Cabinetului de Miniștri  trebuie introdusă pe agenda acestuia în regim de urgență.

Documente anexe