CNPŞedinţe de GuvernCNP respinge proiectul legii organizatiile necomerciale

CNP respinge proiectul legii organizatiile necomerciale

14.07.2017

 12.7.2017

Poziția publică:

Proiectul de lege[1] implică asociațiilor obștești legalizarea susținerii directe a candidaților politici, instituie povara nejustificată de raportare financiară/administrativă, indică posibile  obstacole de acces la finanțări externe[2]

  1. Respinge inițiativa de legalizare a implicării asociațiilor obștești în susținerea directă a candidatilor electoral (partidelor politice) în cadrul si în afara alegerilor (art. 6(3));
  2. Dezaprobă inițiativa de legiferare a utilizării mijloacelor financiare din țară sau din afara ei (bani privați, granturi, donații, desemnarea procentuală, surse de la stat) în scopul susținerei directe a candidaților electorali (partide) (art.26);
  3. Condamnă încercările de a impune asociațiilor obștești povara suplimentară de raportare financiară/administrativă nejustificată pentru aceleași activități legitime nelegate de susținerea directă a candidaților electorali (partide) (art.27);
  4. Denunță riscul încălcării dreptului la asociere prin retorica presedintelui de a institui obstacole în accesarea surselor financiare externe pentru activitățile legitime, neasociate cu susținerea directă a candidaților electorali (partide).

Proiectul de lege, elaborat si propus pentru consultări publice de către Ministerul Justiției, conține prevederi care vor diminua caracterul public al sectorului necomercial si vor   spori riscul circulatiei frauduloase a mijloacelor financiare de origine politică: a) prin art. 6 alin. 3 organizațiile necomerciale se implică în susținerea directă a candidaților electorali (partide), în baza Codului electoral, folosind mijloacele bănești din diferse surse, cu excepția surselor obținute de la stat, b) prin art. 26 organizația necomercială participă, desfășoară campanii electorale, propagandă în susținerea[3] candidatului electoral (partid), în cadrul și în afara alegerilor, în baza Codului electoral, inclusiv poate să se afilieze la un partid politic folosind mijloacele diverse bănești, cu excepția celor din afara țării și din desemnarea procentuală. Aceste prevederi substituie legea și a practica actuală (art. 8 alin.4 al legii, art.52 al Codului Fiscal) care interzice ONG-lor să susțină direct candidații electorali, aceasta va  conduce inevitabil la transformarea ONG-lor în organizațiile afiliate partidelor politice, va provoca riscul fraudei financiare electorale în contradicție cu practica internațională.

            Totodată, proiectul de lege conține o serie de prevederi care impun povara nejustificată în raportarea financiară/administrativă urmare obținerii mijloacelor financiare din desemnarea procentuală (2%) şi din asistența provenită din afara țării. Prin art. 27, organizația necomercială, pe lîngă rapoartele statistice și financiare prezentate actualmente trimestrial și anual (Inspectoratul Fiscal, Biroul de Statistică, CNAM și CNAS), este obligată să prezinte adițional rapoartele lunare diferite și suplimentare către CEC și Ministerul Justiției nu doar în cazul susținerii directe a unui candidat electoral (propunerile ce se conțin in art.6(3), 26), dar și în cazul desfășurării activităților de influențare a politicilor publice, expunerea în public a opiniei despre situația contradictorie. Prin art.28 se propun instituirea sancțiunilor represive pentru neconformare la cerințele de raportare suplimentare menționate. Astfel, eforturile de conformare la aceste cerințe se vor dubla, sunt nejustificate și represive.  

            Declarația recentă a președintelui Ig.Dodon[4] apreciază ca fiind valoroasă inițiativa legislativă a Guvernul Ungariei care obligă inregistrarea sperată a organizațiilor neguvernamentale in calitate de beneficiari ai mijloacelor financiare externe[5]. Aceasta referință  expune abordarea restrictivă nejustificată în exercitarea dreptului la asociere prin intermediul obținerii sprijinului din fondurile externe.  

Solicităm renunțarea la inițiativele legislative enuințate, recomandăm menținerea scopurilor legislației în vigoare: i) interzicerea implicării asociațiilor obștești în susținerea directă a candidaților electorali (partide), ii) interzicerea utilizării oricăror mijloace bănești în susținerea directă a candidaților electorali (partide), iii) reducerea in continuare a sarcinii administrative de raportare financiară/administrativă, iv) susținerea desfășurării acțiunilor de manifestare activă a opiniilor privind opțiunile de politici publice, implementării politicilor publice, opiniilor contradictorii și critice, desfășurate în diverse forme inclusiv de proteste, v) facilitarea dialogului cu instituțiile publice bazat pe valori democratice și interesul public, vi) implementarea mecanismelor de susținere a societății civile prin contractarea socială, eficientizarea implementării mecanismului 2% inclusiv eliminarea abuzurilor.[2] elaborat in baza analizei comparative a legii cu privire la asociațiile obștești si proiectul de lege privind organizațiile necomerciale ;i discuțiilor in cadrul ședinței CNP. 

[3] Noțiunea de susținere directă a candidatului electoral este utilizată incert și imprevizibil, probabil include transferul sau utilizarea de mijloace financiare,  resurse umane, bunuri și servicii ale organizației din fondurile acumulate de aceasta către sau în beneficiul politic al candidatul electoral.
Implicarea individuală, personală în susținerea unor actori politici nu trebuie confundată cu cea a organizației.

[5]Opinia Comisiei de la Veneția 889/2017 privind proiectul de lege din Ungaria http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2017)015-e

Documente anexe